top of page

סוגי חיסכון ברכש

סוגי חיסכון ברכש

בעולם הרכש, להשיג חיסכון הוא מטרה עיקרית לכל ארגון. אך לא כל החיסכונות נוצרים אופן שווה. קיימים סוגים שונים של חיסכון ברכש, כל אחד עם תכונות ייחודיות ויתרונות משלו. במאמר זה, נבחן את סוגי החיסכון השונים ברכש ואת מה שמבדיל אותם. חשוב להיות שמרנים, להפעיל היגיון עסקי, אתם למעשה מייצגים את הארגון ומשמשים מצפון עסקי למה נכון ומה לא נכון מבחינה עסקית. תעשו שימוש נכון.

סוגי חיסכון ברכש
סוגי חיסכון ברכש


חיסכון ישיר - Direct Saving

חיסכון ישיר ברכש מתייחס להפחתת ההוצאות שניתן להשיג על פי המחיר האחרון ששולם או


המחיר בשוק. סוג זה של חיסכון הוא יחסית פשוט ונמדד בצורה ברורה. זהו התוצאה של מו"מ יעיל, בחירה בספקים מתאימים ומחירונים תחרותיים.


חיסכון עקיף - Indirect Savings

חיסכון עקיף מתרחש כאשר המחיר הכולל נשאר כמו המחיר האחרון ששולם, אך מושג ערך מוסף או תועלת נוספת. זה יכול לכלול שיפורים בתנאים, כמו אחריות מורחבת, הדרכה, תמיכה טכנית, שירותי


ם מקצועיים, אפשרויות משלוח משופרות או תנאי תשלום מועדפים. בעוד שהעלות הכוללת נשמרת, התועלת הנוספת יכולה לשפר באופן משמעותי את אסטרטגיית הרכש הכללית. למעשה כל מה שהוא שווה כסף. הוא נמדד בצורה ברורה כערך התוספים או העלויות של "שווה הכסף".


חיסכון מתקציב Saving from Budget

חיסכון בתחום התקציב משלים כולל הישארות בתוך התקציב המוקצה לרכש בתקופה מסוימת, בדרך כלל שנה פיננסית. סוג זה של חיסכון חשוב לתכנון פיננסי והקצאת משאבים. ניהול יעיל של התק


ציב יכול לשחרר כספים למיזמים חשובים נוספים בארגון.


חיסכון בקבלת סחורה - Saving by Reviewing and Receiving

חיסכון בסקירה וקבלת סחורה מתקבל על ידי ביקורת רקע, סקירה והתאמת הצעות מחיר והזמנות רכש אל מול חשבוניות או תעודות משלוח. תהליך זה מבטיח שהארגון מחויב רק על מוצרים או שירותים שנמסרו במחירים ותנאים שהוסכמו מראש. ניהול יעיל של תהליכי הסקירה והקבלת סחורה יכול להבטיח חיסכון משמעותי לאורך זמן. סוג חיסכון זה תקף גם לשירותים כמו בנק שעות. יש מי שצריך לווד


א את קבלת השירותים או הסחורות כדי שלא נחוייב בגין מוצרים או שירותים שלא קיבלנו.


חיסכון במניעה - Avoidance Saving

חיסכון במניעת הוצאות מיותרות מתייחס למניעת הוצאות שאינן הכרחיות לגמרי. זה כולל זיהוי עלויות אפשריות ופעולות פרואקטיביות למנוע אותן. זה יכול לכלול שינוי בהסכמים חוזיים, אופטימיזציה של יחסי הספק, או מציאת פתרונות אחרים שמסירים את הצורך בהוצאות מסוימות לחלופים. בנוסף ניתן להשיג חיסכון כזה ע"י איתגור למבקש הרכש בגין הרכישה באמצעות שאלות לגבי הצורך של הרכישה. לפעמים שאלה פשוטה כמו: "למה צריך את זה?" יכולה לחסוך המון.רכש גומלין - Reciprocal Procurement

רכש גומלין הוא סוג ייחודי של חיסכון שמתרחש מעבר להפחתת עלויות. הוא כולל הסכמה הדדית עם ספקים לרכוש מוצרים או שירותים מהארגון בתמורה לרכש שיר


ותים או מוצרים מהחברה שאתה מייצג. רכש גומלין לא ייחשב בדוח החיסכונות שלך, אך הם מציינים השקעה ומאמץ רב מצד צוות הרכש לצרף ספקים וליצור מערכות יחסים משותפות ותועלות משותפות לטובת החברה.


בסיכום, ניהול רכש אפקטיבי הוא יותר מפשוט הפחתת עלויות. זה כולל הבנה וניצול של סוגי חיסכון שונים לתכנון הפיננסי הכללי של הארגון. באמצעות החיסכונות השונים הללו, מקצוענים בניהול הרכש יכולים לתרום באופן משמעותי להצלחה ולצמיחה של הארגונים שלהם.

bottom of page